Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

Обучения с ваучери – кога ще стартират?
19.02.2016 10:06ч.

Във връзка с големия интерес и запитвания за програмата, публикуваме официалната информация до момента, която е публикувана в Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по ОПРЧР 2014-2020г (последно изменена през декември 2015). (свали файла)

Процедурата "Обучения за заети лица" е част от Оперативна програма развитие на човешките ресурси.

Дата на обявяване на процедурата: Март 2016г.

Цел: да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Примерни допустими дейности:

  1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.
  2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност".

Условията и редът за предоставяне на ваучери са определени с решение на Министерски съвет от 13.10.2015г. - ОПРЕДЕЛЕНИ СА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
(http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7515)

Програмата се администрира от Агенция по заетостта и бюрата по труда. За актуална информация, моля обръщайте се към тях.

Адреси и телефони на Агенция по заетостта и бюрата по труда в страната.